Algemene voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

DDS DRUMA B.V. 
De Posthoornstraat 8 
5048 AS TILBURG.

1. Algemene bepaling: 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons te sluiten overeenkomsten, door ons gedane aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst of rechtsverhouding die ontstaat naar aanleiding of ten gevolge van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Verwijzen partijen naar verschillende algemene voorwaarden, dan gelden uitdrukkelijk deze voorwaarden met uitsluiting van de andere, tenzij door ons uitdrukkelijk en schriftelijk afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid van onze voorwaarden of bepalingen daarin.

2. Aanbiedingen:
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen drie werkdagen na de dag van ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Iedere aanbieding moet als één geheel worden beschouwd.

3. Levering: 
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn door ons opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden door de opdrachtgever. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst nodige
gegevens door ons van de opdrachtgever zijn ontvangen. Zodra de op de order betrekking hebbende zaken ter verzending in onze magazijnen gereed liggen en de koper / opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld gelden de zaken t.a.v. de levertijd als geleverd. Wij zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen een bestelling geheel of ten dele te weigeren, ook nadat een deel reeds afgeleverd is. Levering van de zaken geschiedt “af magazijn”, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Transport van zaken geschiedt voor risico van koper en voor diens rekening ook indien wij opdracht geven tot vervoer van de zaken. Zendingen met een netto goederen waarde van tenminste € 350,- echter worden in Nederland franco geleverd, mits aan één adres.

4. Prijzen: 
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de Overheid opgelegde heffingen. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethode en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. Kosten van verzending als expresse goed e.d. of in het algemeen alle kosten voor snellere verzending dan per lijndienst van een expeditiebedrijf komen, indien koper / opdrachtgever deze verzendingswijze wenst, geheel voor zijn rekening.

5. Prijswijzigingen: 
Wij zijn gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: Stijging van kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhouding of, in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever c.q. koper aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever c.q. koper die ons tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken, dan bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de te verwerken
materialen en producten, zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6. Maten, gewichten en technische gegevens / industriële eigendom.:

  • De in onze aanbiedingen, brieven en drukwerken aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts ongeveer, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. De afnemer moet dus met een normale speling rekening houden.
  • Alle door ons versterkte tekeningen, maten en gewichtsopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door ons aan de koper / opdrachtgever verstrekte informatie, blijven ons eigendom, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteurs, modellen en octrooirechten. Behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de koper / opdrachtgever verboden deze informatie te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

7. Machines: 
Bij de verkoop van machines wordt door ons aangegeven welke onderdelen van machines of apparaten zonder extra betaling worden meegeleverd, welke onderdelen worden meegeleverd tegen extra betaling en welke onderdelen door de installateur moeten worden geleverd en berekend. Als regel zullen leidingen en hun onderdelen voor aansluiting op water, gas en elektriciteit voor rekening van de koper / opdrachtgever zijn. Voor het in de bedrijfsruimte brengen van machines en apparaten zullen de kosten van extra hulp, kranen, takels en heftrucks ten laste van de koper / opdrachtgever komen.

8. Garantie: 
De garantie op geleverde machines en apparaten blijft beperkt tot de door de fabrikanten van die goederen in hun verkoopvoorwaarden opgenomen garantiebepalingen. Op verzoek van de koper c.q. opdrachtgever zullen wij deze garantiebepalingen bij de fabrikant opvragen en aan de koper c.q. opdrachtgever doen toekomen.

9. Klachten:
Klachten over door ons geleverde zaken dienen binnen acht dagen na ontvangst door de koper van die zaken, schriftelijk bij ons te worden ingediend. De koper / opdrachtgever wordt geacht de geleverde goederen in die periode te testen. Klachten betreffende goederen die na deze onder A genoemde termijn ingediend worden en klachten betreffende goederen die opnieuw of verder verwerkt zijn door de koper / opdrachtgever en/of derden, worden niet in behandeling genomen. Slechts indien anders beoordeling van de klachten onmogelijk is, kunnen zaken door koper – franco – retour gezonden worden, zulks na onze voorafgaande goedkeuring. Indien wij de klachten gegrond achten, verplichten wij ons tot her levering van de zaken, zonder prijsverhoging. Deze bepaling laat onverlet het hierna ad 12 gestelde betreffende aansprakelijkheid en overmacht.

10. Betaling: 
Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum netto. Wij hebben steeds het recht gehele vooruitbetaling van de prijs te vorderen of te leveren onder rembours. In geval van levering onder rembours dient aan de expediteur te worden betaald. Alle
betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden te onze kantoren of op onze post bank of bankrekening (tenzij onder rembours geleverd is); tevens hebben wij het recht per kwitantie te beschikken. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkel verloop van die termijn en daardoor een rente verschuldigd van 1,5 % per maand vanaf het ogenblik dat hij in gebreke is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand telt. Koper is bij te late betaling tevens aan ons verschuldigd de schade door hem veroorzaakt, onverminderd de ons overigens toekomende rechten, alsmede alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen, wanneer wij ons voor de invordering hebben moeten verzekeren van de hulp van een derde, in ieder geval 15 % van het gevorderde bedrag met een minimum van € 200,-. Alle met verkooppersoneel of vertegenwoordigers gemaakte afspraken zijn slechts bindend wanneer wij de afspraken schriftelijk hebben bevestigd. Iedere betaling door de koper / opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter afdoening van kosten en dan van rente, vervolgens van opeisbare gefactureerde vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

11. Eigendomsvoorbehoud: 
De geleverde zaken blijven ons eigendom tot de koper al hetgeen hij uit hoofde van de aan levering ten grondslag liggende overeenkomst aan ons verschuldigd is, heeft betaald. In elk geval van levering in gedeelten of levering op afroep is er sprake van één overeenkomst en geldt het eigendomsvoorbehoud met
betrekking tot alle deelleveringen totdat deze volledig, inclusief mogelijk verschuldigde rente en kosten, zijn betaald door de koper. Wanneer koper in gebreke blijft met betaling, zullen wij het recht hebben de zaken, waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechtelijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd ons recht op betaling van het door de koper nog verschuldigde aan hoofdsom, rente en kosten en/of ons recht op schadevergoeding.

12. Aansprakelijkheid en overmacht: 
De schade aan de geleverde zaak die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen en/of nalaten komt voor vergoeding door ons in aanmerking. Aan ons is in ieder geval niet toerekenbaar schade geleden door de koper en/of derden als gevolg van een ontoerekenbare tekortkoming (overmacht), daardoor
begrepen:

  • niet deugdelijk of niet tijdige levering door onze toeleveranciers;
  • ziekte van personeel;
  • gebreken in hulp- of transportmiddelen;
  • brand;
  • werkstaking;
  • verkeersbelemmeringen;
  • overheidsmaatregelen;
  • oorlog of andere onlusten;

Wij zijn niet aansprakelijk voor verkleuring en/of bederf, noch voor maat- en gewichtsverliezen van de door ons geleverde goederen. Slechts indien sprake is van grove schuld of opzet zijn wij aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door personen of hulpmiddelen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen. In verband met door ons gegeven adviezen, die naar beste weten werden verstrekt, kan de koper / opdrachtgever geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding. Indien wij als producent in de zin van artikel 185 en 187 boek 6 Burgerlijk Wetboek moeten worden beschouwd en de leden a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn, zijn wij slechts aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 190 boek 6 Burgerlijk Wetboek (productaansprakelijkheid). Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade hoe ook genaamd en van welke aard ook, behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant. Wij zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de geleverde zaken, ten aanzien of ten gevolge waarvan de koper schade heeft geleden.

13. Aflevering in gedeelten: 
Indien zaken bij gedeelten zullen worden afgenomen, moeten zij, indien niet anders overeengekomen, binnen zes maanden en in nagenoeg gelijke maandelijkse hoeveelheden worden afgeroepen en zijn wij niet verplicht gedurende één maand meer dan de gemiddelde hoeveelheden te leveren. Is na afloop van de
leveringstermijn de geheel te ontvangen hoeveelheid zaken niet afgeroepen, dan zijn wij gerechtigd alle nog resterende zaken onmiddellijk of bij gedeelten te leveren, of de koop voor het niet geleverde deel te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij zijn ook gerechtigd de koop te annuleren indien gedurende drie achtereenvolgende maanden minder dan de helft der gemiddelde hoeveelheid, welke gedurende de termijn moest worden afgenomen, is afgeroepen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
Wanneer partijen van een of meer bepalingen van deze voorwaarden wensen af te wijken, zal zulks nadrukkelijk moeten zijn vast gelegd. Bij afwijkingen van een of enkele punten zullen de overige onveranderd rechtsgeldig blijven.

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15. Toepasselijk recht: 
Op al onze aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht, geldend binnen het Rijk in Europa, van toepassing.

16. Rechtelijke Competentie: 
Alle geschillen, welke uit overeenkomsten voortvloeien of daarmede verband houden, zullen te onzer keuze in eerste instantie door de bevoegde Rechter in Breda of de rechter van de plaats, waar de koper woonachtig of gevestigd is, worden beslist.

17. Inwerkingtreding: 
Deze verkoopvoorwaarden worden van kracht met ingang van 22 juni 2009 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

18. Herroepingsperiode 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@druma.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN KAN SLECHTS WORDEN AFGEWEKEN INDIEN EN VOORZOVER WIJ DIT UITDRUKKELIJK MET DE KOPER / OPDRACHTGEVER ZIJN OVEREENGEKOMEN